SZWEDZKI PROGRAM DO FAKTUR PO POLSKU
BEZPŁATNY 14-DNIOWY TRIAL
Chcesz wypróbować nasz program? Aktualnie masz możliwość skorzystać z dwutygodniowego triala bez opłat, zapraszamy!
14-DNIOWY TRIAL!
PROGRAM DO FAKTUR

Rezydent podatkowy w Szwecji

W Szwecji obowiązek podatkowy dotyczy każdej osoby, która osiąga dochód na terenie kraju, niezależnie od tego, czy jest przedsiębiorcą czy zatrudniona w miejscu pracy. Jednak wysokość stawek podatkowych oraz sposób rozliczania dochodów różnią się w zależności od okoliczności. Najważniejsze znaczenie ma to, czy podatnik jest rezydentem Szwecji czy nie. Jakie są kluczowe informacje na ten temat?

Podatki w Szwecji — najważniejsze fakty i informacje

Osoby zatrudnione lub prowadzące własną działalność gospodarczą na terenie Szwecji są zobowiązane do spełnienia wymogów podatkowych. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w kraju, muszą być świadomi wielu formalności z nimi związanych. Najważniejsze z nich to odpowiednie rozliczanie i terminowe opłacanie podatków. Organem, do którego należy je odprowadzać, jest szwedzki urząd skarbowy, znany jako Skatteverket.


W przypadku niestosowania się do przepisów podatkowych w Szwecji, przedsiębiorcy mogą być narażeni na różne konsekwencje. Oto niektóre z możliwych sankcji:


·        Dodatkowe kontrole podatkowe.

·        Zakwestionowanie zwolnień z opodatkowania.

·        Nałożenie dodatkowych zobowiązań podatkowych.

·        Utrata prawa do zwrotu VAT.

·        Naliczanie odsetek za zwłokę.

·        Inne sankcje przewidziane przez przepisy.


Szczegółowy zakres podatków oraz ich wysokość zależą przede wszystkim od formy prawnej przedsiębiorstwa, rodzaju działalności, obrotów oraz liczby zatrudnionych pracowników.

Kto może zostać rezydentem podatkowym w Szwecji?

Bycie rezydentem podatkowym w Szwecji jest związane z określonymi czynnikami, takimi jak czas pobytu na terytorium kraju w ciągu roku, a także z centrum interesów gospodarczych i osobistych danej osoby.

Zgodnie z przepisami, osoba staje się rezydentem podatkowym w Szwecji, jeśli przebywa tam co najmniej 6 miesięcy i ma stałe miejsce zamieszkania. Ważne jest również, aby centrum jej interesów życiowych znajdowało się w Szwecji.


Rezydent podatkowy to osoba, która ma trwałe miejsce zamieszkania i pracuje w Szwecji.

Jeśli osoba ma obywatelstwo szwedzkie lub przebywała w Szwecji przez co najmniej 10 lat po opuszczeniu kraju, zachowuje rezydencję podatkową przez okres pięciu lat od daty wyjazdu. Szwedzkie przepisy podatkowe pozwalają na opodatkowanie dochodów z zysków ze sprzedaży akcji szwedzkiej spółki nawet do dziesięciu lat od utraty rezydencji podatkowej.

Jak rozliczać się podatkowo jako rezydent lub nierezydent w Szwecji?

Osoby, których pobyt w Szwecji trwa krócej niż 183 dni, są uznawane za nierezydentów. Istotne jest to ze względu na wpływ na wysokość i sposób rozliczania podatku dochodowego. Nierezydenci podlegają zryczałtowanej stawce podatku dochodowego, zwanego SINK. Stawka tego podatku wynosi 25% i jest potrącana od kwoty brutto wynagrodzenia. W przypadku tej kategorii podatników nie jest wymagane składanie rocznego zeznania podatkowego w urzędzie skarbowym. Niemniej jednak, nierezydent nie ma możliwości skorzystania z ulg ani zwrotu podatku.


Warto zaznaczyć, że nierezydent ma opcję wyboru między rozliczeniem podatku według stawki SINK, a objęciem standardowego zobowiązania podatkowego, które dotyczy rezydentów. W przypadku wyboru standardowego rozliczenia, składki podatkowe będą wyższe, ale osoba będzie miała możliwość skorzystania z ulg i odliczeń.

Obowiązki podatkowe dla przedsiębiorców związane z rezydencją podatkową w Szwecji

Obowiązki podatkowe przedsiębiorców będących rezydentami podatkowymi w Szwecji można podzielić na trzy główne elementy:


1.      Podatek dochodowy: Przedsiębiorcy są zobowiązani do płacenia podatku dochodowego, który obejmuje zarówno podatek krajowy, jak i lokalny.

2.      Podatek VAT: Przedsiębiorcy są również odpowiedzialni za opłacanie podatku od towarów i usług (VAT). Jest to podatek od sprzedaży towarów i świadczenia usług, który musi być naliczany i odprowadzany przez przedsiębiorców.

3.      Podatek od zatrudnienia: Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają pracowników, są obciążeni podatkiem od zatrudnienia. Oznacza to, że muszą odprowadzać odpowiednie składki i podatki od wynagrodzeń wypłacanych swoim pracownikom.

Wszystkie te obciążenia podatkowe są określane na podstawie przepisów ustawowych obowiązujących w Szwecji.

Opodatkowanie dochodów dla rezydentów podatkowych w Szwecji

Przed rozpoczęciem działalności i dokonaniem pierwszej transakcji, każda firma w Szwecji musi zarejestrować się w celach podatkowych. Przedsiębiorca deklaruje przewidywany dochód na dany rok, a na tej podstawie obliczana jest wysokość jego podatku dochodowego.

Następnie, zgodnie z harmonogramem wpłat, należy uiścić zaliczkę na podatek dochodowy. Częstotliwość składania deklaracji fiskalnej i płatności zależy od rozmiaru firmy i generowanego obrotu. Może to odbywać się:


·        Miesięcznie,

·        Kwartalnie.


Jeśli roczny dochód okaże się niższy niż początkowo zadeklarowany, nadpłata zostanie zwrócona przez urząd skarbowy. W przypadku przekroczenia początkowej deklarowanej kwoty dochodu, podatnik będzie zobowiązany do dopłaty.

Podatek dochodowy dla firm jednoosobowych

Właściciele jednoosobowych firm są traktowani w Szwecji jako osoby fizyczne, dlatego podatek dla nich jest obliczany na ogólnych zasadach. Dochód z działalności jest utożsamiany z wynagrodzeniem, które przedsiębiorca otrzymuje. Procedury formalne dla takich rezydentów podatkowych są mniej skomplikowane w porównaniu do podmiotów prawnych.


Stawki podatku dochodowego dla osób fizycznych są ustalane rocznie. W Szwecji istnieją dwa rodzaje podatków dochodowych: podatek krajowy (państwowy) i podatek lokalny. Podatek lokalny jest ustalany przez samorząd lokalny, a podatek krajowy przez państwo. Płaci się je osobno, co oznacza, że zazwyczaj występuje zobowiązanie zarówno wobec państwa, jak i wobec gminy (na poziomie lokalnym).

VAT dla rezydentów podatkowych w Szwecji

Kolejnym obowiązkowym podatkiem, który muszą odprowadzać szwedzcy rezydenci podatkowi, jest podatek VAT. Stawki tego podatku różnią się w zależności od rodzaju usług i towarów i prezentują się następująco:


·        25% - stawka podstawowa,

·        12% - stawka obniżona (dotyczy artykułów spożywczych, usług hotelarskich, rękodzieła),

·        6% - stawka preferencyjna (dotyczy gazet, książek, transportu osobowego),

·        0% - brak opodatkowania (dotyczy m.in. leków na receptę).