SZWEDZKI PROGRAM DO FAKTUR PO POLSKU
BEZPŁATNY 14-DNIOWY TRIAL
Chcesz wypróbować nasz program? Aktualnie masz możliwość skorzystać z dwutygodniowego triala bez opłat, zapraszamy!

Opodatkowanie i obowiązkowe składki dla zagranicznych przedsiębiorstw z filią w Szwecji

Posiadanie udziałów w spółkach jawnych i komandytowych

Jeśli osoba fizyczna lub zagraniczna osoba prawna prowadzi działalność gospodarczą w Szwecji poprzez posiadanie udziałów w szwedzkiej spółce jawnej lub komandytowej, która działa poprzez zakład w Szwecji, jest zobowiązana do płacenia podatku w Szwecji. Podlegają one opodatkowaniu bieżącymi dochodami z tych spółek, proporcjonalnie do udziałów posiadanych w spółce.

Zakład filii handlowych

Organ podatkowy, tj. Urząd Skarbowy, samodzielnie ocenia przedsiębiorstwa posiadające zarejestrowaną filię, zwykle posiadające zakład w Szwecji, na podstawie opisanych w tym miejscu zasad.

Podatek specjalny od kosztów emerytalnych

Przedsiębiorstwo zagraniczne, które posiada zakład w Szwecji, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym, ma obowiązek składania deklaracji dotyczącej specjalnego podatku od kosztów emerytalnych (SLP - särskild inkomstskatt på pensionskostnader). To zobowiązanie obowiązuje nawet w przypadku, gdy dochód generowany przez ten zakład jest zwolniony z podatku na podstawie umowy podatkowej.

Wymóg prowadzenia ksiąg rachunkowych

Przedsiębiorstwo zagraniczne musi prowadzić księgi rachunkowe dla swojej działalności w Szwecji w przypadku, gdy:


·        Prowadzi działalność gospodarczą w Szwecji.

·        Ma obowiązek zarejestrowania filii w Szwecji zgodnie z ustawą o filiach handlowych.


Wymogi dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych są określone w ustawie o prowadzeniu ksiąg rachunkowych (bokföringslagen). Osoba, która jest obywatelem szwedzkim lub obywatelem zagranicznym mieszkającym za granicą, ale prowadzącym działalność gospodarczą w Szwecji, ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w Szwecji dla tej działalności, zgodnie z ustawą o filiach handlowych.


Osoba, która musi złożyć deklarację dotyczącą dochodów z prowadzenia działalności gospodarczej w Szwecji, również ma obowiązek utrzymywania odpowiednich zapisów lub ksiąg, które umożliwią spełnienie tego obowiązku i jego skontrolowanie.

Przedsiębiorstwo zagraniczne, które prowadzi działalność gospodarczą z siedzibą w Szwecji, musi prowadzić rachunkowość dla tej działalności.

Zagraniczni udziałowcy szwedzkiej spółki jawnej lub komandytowej uważani są za posiadających siedzibę w Szwecji, jeśli spółka ta prowadzi działalność w Szwecji całkowicie lub częściowo poprzez stałą placówkę.

Opłaty pracodawcy z tytułu składek socjalnych i zaliczka na podatek dochodowy

Wysokość składek socjalnych pracodawcy oraz konieczność odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy zależą między innymi od posiadania przez niego zakładu w Szwecji. Aby ustalić kwotę należnych składek i czy pracownik powinien odprowadzać zaliczkę na podatek dochodowy, konieczne jest najpierw ustalenie, czy taki zakład istnieje. Ocenę istnienia zakładu przeprowadza się na podstawie przepisów prawa szwedzkiego, niezależnie od postanowień umów podatkowych.


Zgodnie z prawem szwedzkim, zakład powstaje, gdy prace budowlane i instalacyjne oraz związane z nimi działania trwają przez okres dłuższy niż sześć miesięcy.

Przedsiębiorstwo zagraniczne posiadające zakład w Szwecji ma obowiązek odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy pracowników z ich wynagrodzeń.


Przedsiębiorstwo zagraniczne, które nie posiada zakładu w Szwecji, nie jest zobowiązane do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy z wynagrodzeń pracowników ani do płacenia tzw. "powszechnej składki od wynagrodzeń" (allmän löneavgift), która stanowi część składek socjalnych płaconych przez pracodawcę. Pracownik powinien samodzielnie opłacać zaliczkę na podatek dochodowy poprzez miesięczne wpłaty podatku A (tzw. podatek SA) do Urzędu Skarbowego. Przedsiębiorstwo zagraniczne, które nie posiada zakładu w Szwecji, może zawrzeć umowę z pracownikiem pracującym w Szwecji, zgodnie z którą to pracownik będzie samodzielnie opłacał składki socjalne.

Miejsce stałego prowadzenia działalności gospodarczej a podatek VAT

W przypadku podatku VAT obowiązuje definicja stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, zamiast definicji zakładu. Ważne jest zauważenie, że te definicje różnią się od siebie.

Szczegółowe informacje na temat stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej można znaleźć w pisemnej opinii Urzędu Skarbowego o numerze referencyjnym dnr 131 171031-11/111

Cofnij odpowiedź
Zostaw komentarz
Ilość komentarzy: 0
Potrzebujesz księgowego w Szwecji? Zostaw swój email.
Umów tel. ws. księgowości / założenia firmy. Schowaj